پيمانكار در اين روش مسؤليت كليه كارهاي مهندسي (طراحي)، تدارك و ساخت را تا تكميل و آماده بهره‌برداري شدن، بر عهده دارد . كارفرما نيز خود نظارت كلي و كلان را بر روندانجام شدن كار عهده‌دار است. در صورت انتخاب مشاور بخشي از مسؤليت هاي كارفرما با عنوان«نماينده كارفرما» بر عهده وي قرار مي گيرد. بعنوان يك قانون كلي: مسئوليت هر عيب و نقصي كه در محدوده تعريف شده كار رخ دهد بعهده پيمانكار خواهد بود. نوع قيمت گذاري در اين سيستم معمولا به صورت مبلغ مقطوع در نظر گرفته شده است.

 

ويژگي هاي روش EPC
1. پيمانکار داراي آزادي عمل بيشتري در زمينه انتخاب تجهيزات و تکنيک هاي اجرايي بوده و همچنين وابستگي خاصي به فعاليتهاي ديگران و پيروي از برنامه زمان بندي آنها ندارد.
2. سرعت اجرای پروژه‌ها بيشتر است و لذا متناسب با انجام سريع کار ها، پرداختهاي مورد انتظار نيز مي‌بايستی به موقع صورت پذیرد.
3. چنانچه پيمانکار از تجهيزات ارزانتر و سطح پايين استفاده نماید و در نتيجه کيفيت کار پائين بيايد، ريسک عدم دريافت آخرين پرداخت را متقبل گرديده و بعلاوه ريسک عدم گرفتن کارهاي بعدي کارفرما را نيز پذيرا خواهد بود.
4. زمان در اين نوع قراردادها از اهميت خاصي برخوردار است و بايد طبق تعهدات ، طرفين بدان متعهد باشند. در حقيقت اطمينان از تاريخ اتمام پروژه بسيار بالا است ( بدليل تعيين جريمه براي هر يک از طرفين در صورت نقض تعهدات).
5. کارفرما و مشاورين وي مي‌بايست به مهارت و تجارب پيمانکار اعتماد نمايند و در نتيجه به غير از مواردي که پيمانکار از وظايف خود بصورت اساسي و کلي عدول مي‌کند، لازم نيست در کار پيمانکار دخالت نموده و يا پيشنهادات را با تاخير طولاني مورد بررسي قرار دهند.
6. مرحله طراحي تقصيلي اهميت خاصي داشته و کارفرما و مشاورين وي مي‌بايد اطمينان يابند که پيمانکار از مشخصات عدول ننموده و استانداردهاي پروژه را پائين نياورده است.
7. توافقات مالي و نحوه پرداخت تأثير بسزايي در قرارداد دارد، لذا مي‌بايست بصورت شفاف و مشخص در قرارداد تعيين شده و بر طبق آن نيز عمل گردد. چنانچه کارفرما در ابتداي امر از خواسته‌هاي خود آگاهي کامل داشته باشد.
8. در خصوص راه‌اندازي پروژه چنانچه کارفرما خواسته ها و الزاماتي داشته باشد مي‌بايست در قرارداد بدان اشاره گردد.
9. کارفرما و مشاورين وي بيشترين فعاليت را در فرآيند مناقصه و نظارت عاليه در طول اجراء طرح خواهند داشت. بعنوان يک قانون کلي هر عيب و نقصي که در محدوده تعريف شده کار حادث شود با مسئوليت پيمانکار خواهد بود و ريسک و مسئوليت اجرايي از کارفرما به پيمانکار منتقل مي‌شود.
10. مرحله مناقصه اهميت بسيار زيادي داشته و در اين مرحله کارفرما مي بايست نيرو ، هزينه و منابع کافي را به منظور اطمينان از قابليت‌هاي پيمانکار و کيفيت طرحهاي پيشنهادي آنها صرف نمايد. از سوي ديگر پيمانکار نيز بايد وقت و انرژي زيادي براي تهيه پيشنهاد با اطمينان از قابل اجراء بودن و سودآوري آن مصروف دارد.
11. استفاده از تأمين منابع مالي بصورت فاينانس در اين روش با سهولت بيشتري انجام مي‌شود.
12. خريدهاي خارجي را مي توان بصورت يکپارچه انجام داد .
13. ارتقاء قابليت هاي ساخت و نوآوري در داخل کشور امکان‌پذير مي‌گردد.
14. کارفرما بدليل نياز به کنترل کمتر در اين روش مي‌تواند به فعاليتهاي اصلي خود پرداخته و کمترين نيروي پرسنلي ستادي در سيستم خود نياز خواهد داشت.

 

تعهدات پيمانكاران :
• مطالعات فني و مهندسي براي انتخاب بهترين گزنه بهينه
• مطالعات مرحله اول
• مطالعات مرحله دوم
• تهيه نقشه‌هاي اجرايي تفصيلي
• اجرا و آماده نمودن پروژه براي بهره‌برداري
• تحويل پروژه به كارفرما
مزايا روش EPC
• كارفرما تنها با يك واحد مسؤل سروكار دارد .
• به دلیل همپوشاني ساخت و طراحي صرفه جويي در زمان تكميل پروژه انجام مي گيرد
• داشتن كمترين ريسك براي كارفرما
• مشخص بودن قطعي هزينه ها
• تضاد هاي داخلي متخصصان پروژه به كارفرما منتقل نمي شود .
• تاخير هاي ناشي از تغييرات و ادعاها كاهش مي يابد .
• حداكثر انعطاف پذيري را براي نوآوري در انجام طراحي ، انتخاب مصالح و روش هاي ساخت فراهم مي كند .