واژه نامه مدیریت پروژه سازمانی

Approved Change Requests Review

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

بررسی درخواست تغییر تایید شده : مروری بر تغییر درخواست ها برای بررسی انهایی که همانطور که مشخص شده بود، اجرا شده باشند.

Approved Change Request

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

درخواست تغییر تایید شده(ورودی/ خروجی) : نوعی درخواست تغییر است که در جریان فرایند کنترل تغییر یکپارچه، مورد پردازش قرار گرفته و تصویب شده است.

Apportioned Effort

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

کار اختصاص داده شده: فعالیتی که برای اجرای خالص و مجزای یک کار مستقل اختصاص دارد و قابل تجزیه به فعالیت یا کارهای دیگر نباشد.(توجه: کار اختصاص داده شده، یکی از سه نوع فعالیت مدیریت ارزش کسب شده(EVM) است که برای سنجش کارایی(Work Performance) استفاده می شود).

Applying Leads and Lags

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

اعمال تقدم ها و تاخرها : تکنیکی که برای تنظیم مقدار زمان بین فعالیت های سابق و جایگزین استفاده میشود.

بالا