واژه نامه مدیریت پروژه سازمانی

Change Control Board - CCB

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)
هیات/ کمیته کنترل تغییر(CCB) :  گروهی رسمی و صاحب اختیار که مسئولیت بازنگری، ارزیابی، تایید، تعویق یا رد تغییرات پروژه و همچنین بایگانی و ارتباطات مرتبط را دارند.
 

Change Control

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
کنترل تغییر :  فرایندیست که از طریق آن اصلاح مستندات، تحئیل دادنی ها یا برنامه های مبنای مرتبط با پروژه، شناسایی، مستند، تایید یا رد  می شوند.
 

Central Tendency

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
وابستگی مرکزی : بخشی از تئوری حد مرکزی که مشخص میکند داده ها به سمت نقطه مرکزی مجموع داده ها گرایش پیدا میکنند. سه معیار اصلی وابستگی مرکزی را میتوان میانگین، میانه و مد دانست.
 

Cause and Effect Diagram

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
 نمودار علت و معلول : یک روش تجزیه و تحلیل موثر برای ریشه یابی فعالیتهای نامطلوب میباشد.
 
بالا