مدیریت پورتفولیو

پورتفولیو (سبد پروژه) چیست؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.31 (8 Votes)

پورتفولیو (Portfolio) در واقع مجموعه ای از طرح ها، پروژه ها یا عملیاتها می باشند که بصورت گروهی جهت تحقق اهداف استراتژیک مدیریت می شوند.اجزاء پروتفولیو ممکن است نیاز به وابستگی یا داشتن اهداف مرتبط با هم نباشد.اجزاء پورتفولیو  کمی می باشند که می توان آنها را مورد سنجش، طبقه بندی و اولویت بندی قرار داد. خروجی های پورتفولیو  برای تحقق یک و یا چند استراتژیک  و اهداف سازمانی استفاده می گردد و ممکن است شامل مجموعه ای از اجزاء پورتفولیو  گذشته، جاری و آتی باشد.پورتفولیو ها و طرح ها شامل پروژهای جدید بلوقع درون خود برای طولانی مدت باشد در واقع بر خلاف پروژه ها که شروع و پایان آنها تعریف شده است. 

یک سازمان ممکن است بیش از یک پورتفولیو  داشته باشد که هر کدام به استراتژی  و اهداف مشخصی اشاره می نماید.طرح های پیشنهادی شکل رفته به عنوان پورتفولیو  و اجزاء ، شناسایی، انتخاب، ارزیابی و آغاز می شوند.پورتفولیو  ها ممکن است شامل زیر پورتفولیو (Sub Portfolio) باشند.

 

در هر لحظه، پورتفولیو اجزاء انتخاب شده خود را   و بازخورد استراتژی  و سازمانی نشان می دهد .حتی زمانی که یک پروژه و یا طرح خاص درون پورتفولیو که لزوما وابستگی یا ارتباط افهداف باهم نداشته باشند.با بازخود سرمایه گذاری های ایجاد شده و یا برنامه ریزی شده بوسیله سازمان، مدیریت پورتفولیو شامل فعالیتهایی برای شناسایی و همراستایی اولیتهای سازمانی، تعیین نظارات و چارچوب مدیریت عملکرد، سنجش ارزش/مزایا، تصمیم گیری سارمایه گذاری و مدیریت ریسک، ارتباطات و منابع می باشد.اگر پورتفولیو  با استراتژی سازمانی همراستا نباشد، سازمان می بایست با دلیل از خود در این باره سوال بپرسد.بنابراین پورتفولیو  می بایست نشان دهنده تصمیم، هدایت و پیشرفت سازمان باشد.

 

بالا