مدیریت پورتفولیو

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)
مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه 

سازمانهایی که بهتر از پیش بینی ها کار می کنند ترکیبی از عملکرد قوی و استراتژیهای بزرگ دارند. نبود هر کدام باعث شکست می شود. مدیریت سبد موثر به کسب "عملکرد بهتر از پیش بینی" کمک می کند و استراتژی های شما را در برابر تغییرات سازمانی واقعی تر می سازد. برتریهای جدی در تکنولوژی مدیریت سبد را به حوزه ای از تکنولوژی تبدیل کرده است که به معنای واقعی می تواند سازمانی را بهره ور کند.مدیریت…

ادامه: مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه

برنامه استراتژیک پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (5 Votes)
برنامه استراتژیک پورتفولیو (سبد پروژه)

 برنامه استراتژیک پورتفولیو (Portfolio Strategic Plan) می بایست بر اساس اهداف و استراتژی  سازمانی تهیه گردد.مدیر پورتفولیو می بایست با مدیریت در بدنه های نظارتی و ذی نفعان کلیدی در توسعه برنامه همکاری کند.برنامه استراتژیک پورتفولیو  ممکن است به استراتژی سازمانی برای همکاری در سطح واحد های سازمانی، عملیاتی یا دپارتمانها اشاره کند.استراتژی سازمانی بر طبق اجزاء پورتفولیو  و عملیاتهای متداول (Ongoing Operations) پیاده سازی می شود.در زمان تهیه برنامه استراتژیک پورتفولیو، مدیر پورتفولیو  می بایست برای همراستایی یا اهداف و…

ادامه: برنامه استراتژیک پورتفولیو (سبد پروژه)

سرمایه های فرآیندی پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (2 Votes)
سرمایه های فرآیندی پورتفولیو (سبد پروژه)

سرمایه های فرآیندی پورتفولیو (Portfolio Process Assets) شامل هر یا همه سرمایه های فرآیند-مرتبط ، از همه تیم ها و ذی نفعان در پورتفولیو که می تواند برای تسهیل  موفقیت پورتفولیو استفاده شود.این سرمایه های فرآیندی شامل برنامه های رسمی و غیر رسمی، سیاستها، رویه ها و دستوالعمل ها می باشد.سرمایه های فرآیندی همچنین شامل اصول دانش مرتبط با پورتفولیو مانند درس آموخته ها و اطلاعات گذشته می باشد.سرمایه های فرآیندی پورتفولیو ممکن است شامل اطلاعات ابزارها، تکنیکها،مدلها، زمانبندی…

ادامه: سرمایه های فرآیندی پورتفولیو (سبد پروژه)

سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (2 Votes)
سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management Information System) شامل ابزارها و تکنیکهای استفاده شده برای جمع آوری، یکپارچه سازی و منتشر کردن خروجی های فرآیندهای مدیریت پورتفولیو می باشد.سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیو برای پشتیبانی از فر آیندهای پورتفولیو استفاده می شود که ممکن است شامل سیستم های اتوماتیک و دستی باشد.این سیستم ها از استاندارد سازی، بهبود فرآنید و سنجش آنها  پشتیبانی می کند و می تواند تصمیم گیری مناسب را بوسیله ایجاد سازمانی با متریکهای عملکردی اصلی، کالکشن…

ادامه: سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

بالا