مدیریت پروژه چابک و آزمون PMI-ACP

فعالیتهای اسکرام (Scrum Activities)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

در راستای استفاده از اسکرام به عنوان متدولوژی توسعه نرم افزار ، پنچ گام وجود دارد که می بایست آنها را را رعایت کنیم.هر یگ از گامها شمامل فعالیتهای متعددی می باشند که در ذیل به آنها اشاره می نمائیم.

1. گام اول : تهیه نسخه پشتیبان محصول

  • تعریف داستانهای کاربریAs a (role) I want (something) so that (benefit))
  • اولویت بندی داستانها
  • تخمین زمان
  • درخواست برای برگزاری جلسه برنامه ریزی اسپرینت

ادامه: فعالیتهای اسکرام (Scrum Activities)

داستان کاربر (User story) چیست؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
داستان کاربر (User story) چیست؟

در کل، یک ویژگی یا داستان به عنوان قسمتی از یک محصول که برخی از قابلیت های مفید و ارزشمند را تحویل مشتری می دهد، تعریف می شود. ویژگی ها یک محصول نرم افزاری با یک هواپیما متفاوتند، اما هر دوی آنها بر روی تحویل ارزش به مشتری تمرکز دارند.تفاوت اصلی در یک داستان و یک ویژگی این است که یک داستان، قطعه ی کوچکی است که قابلیت مفیدی تحویل می دهد، اما ممکن است یک قابلیت کامل را تحویل ندهد با استفاده از ویژگی…

ادامه: داستان کاربر (User story) چیست؟

خروجی های اسکرام (Scrum Artifacts)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
خروجی های اسکرام (Scrum Artifacts)

پشتیبان محصول (Product Backlog)
پشتیان محصول در واقع نیازمندیهای کاربران است که در قالب لیست تمام کار ها برروی پروژه تعریف می گردد این لیست شامل ایده های مطلوب مانند هر آیتم دارای ارزش برای مشتری و کاربران محصول می باشد و اولیوت بندی تحقق آنها توسط صاحب محصول (The Product Owner ) صورت می گردد .این اولیوت بندی مجددا در آغاز هر اسپرینت بازنگری می شود.در ذیل ساختار پشتبان محصول آورده شده است . 

 

ردیف

داستان کاربر (User Story…

ادامه: خروجی های اسکرام (Scrum Artifacts)

چارچوب جامع چابک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
چارچوب جامع چابک

نمای کلی چارچوب جامع چابک در شکل ذیل نشان داده شده است .لایه نظارت پورتفولیو می تواند برخی از نقاط بررسی مشترک را پیشنهاد دهد و لایه مدیریت پروژه می تواند راهنمای مدیریت انواع مختلف پروژه ها را پیشنهاد دهد. تفاوت بین لایه های مدیریت پروژه و مدیریت چرخه می تواند بینشی در تفاوت بین اجرا پروژه و ایجاد برنامه انتشار در مقابل مدیریت روز به روز چرخه کوتاه را پیشنهاد دهد. سرانجام جداسازی لایه مدیریت چرخه از راهکارهای فنی می تواند در اعلام راهکارهای…

ادامه: چارچوب جامع چابک

بالا