مدیریت طرح و برنامه

تعامل با ذی نفعان طرح (Program Stakeholder Engagement)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
تعامل با ذی نفعان طرح (Program Stakeholder Engagement)

ذی نفعان در واقع نشان دهنده تمام کسانی هستند که با طرح تعامل خواهند داشت مانند کسانی که تاثیر در پیاده سازی طرح دارند.مدیران پروژه ها و طرح بصورت سنتی انتظارات ذی نفعان را مثل روش شناسایی و پاسخ به ریسکها، طبقه بندی و مدیریت می کنند.ذی نفعان مانند ریسکها می بایست شناسایی،مطالعه و پیگیری شوند.ذی نفعان مانند ریسکها به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم می شوند و ممکن است تاثیر مثبت و یا منفی برروی خروجی طرح داشته…

ادامه: تعامل با ذی نفعان طرح (Program Stakeholder Engagement)

برنامه تحقق مزایای (Benefits Realization Plan)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

برنامه تحقق مزایای در واقع مستندی رسمی است که فعالیتهای مورد نیاز برای تحقق مزایای برنامه ریزی شده طرح در آن گنجانده شده است.این مستند نشان می دهد که چه زمانی و چگونه مزایای مورد انتظار به سازمان تحویل خواهد شد و مکانیزمهای مشخص برای تعیین آنکه مزایای بطور کامل در طول زمان تحول شوند را معرفی می نماید.برنامه تحقق مزایای یک مستند بیس لاین است که تحویل مزایای در طول عملکرد طرح را مشخص و راهنمایی می کند. همچنین…

ادامه: برنامه تحقق مزایای (Benefits Realization Plan)

پایداری و نگهداری مزایای ( Benefit Sustainment )

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

هدف از پایداری مزایای در واقع اطمینان حاصل نمودن از این است که فعالیتهای متداول پایداری کمک به انتقال یه مجودیتهای مناسب و طرح های زیر مجموعه برای نظارت برروی کار پیش انتقال می باشد.زمانی طرح خاتمه می یابد که مسولیت نگهداری مزایای ایجاد شده توسط سازمانی دیگری بر عهده گرفته شود.مزایای ممکن است توسط پروژه های جدید،طرح های جدید و یا سایر تلاشها، نگهداری شوند.برنامه نگهداری مزایای می بایست قبل از اتمام طرح برای شناسایی ریسکها، فرآیندها،سنجه ها، متریکها…

ادامه: پایداری و نگهداری مزایای ( Benefit Sustainment )

مدیریت مزایای طرح (Program Benefits Management)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

دامنه عملکرد مدیریت مزایای طرح شامل تعداد عناصری است که باعث هدایت طرح به سمت موفقیت می شود.مدیریت مزایای طرح شامل فرآیندهایی برای شفاف سازی مزایای برنامه ریزی شده و خروجی های مد نظر می باشد.همچنین فرآیندهایی برای مونیتور نمودن توانایی های طرح جهت تحویل مزایا و خروجی ها.هدف از مدیریت مزایای طرح عبارت است از تمرکز بروری ذی نفعان طرح جهت خروجی و مزایای ایجاد شده توسط فعالیتهای طرح می باشد.مدیریت مزایای طرح شامل 5 فاز می باشد:…

ادامه: مدیریت مزایای طرح (Program Benefits Management)

بالا