مدیریت طرح و برنامه

کنترل مالی طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مادامی که برنامه ها با چندین پروژه تعریف می شوند، بودجه های طرح می بایست شامل هزینه های هریک از پروژه ها مانند هزینه ها برای منابع جهت مدیریت خود طرح باشد.به محضی که طرح سرمایه اولیه را دریافت کرد و شروع به پرداخت هزینه ها نمود، تلاش های مالی به سمت پیگیری، مونیتورینگ و کنترل هزینه ها و سرمایه های طرح حرکت می کند.مسئولیت این کار بر عهده مدیر طرح و کمیته نظارت بر طرح می باشد.منیتور نمودن سرمایه های طرح و کنترل هزینه های طرح درون بودجه، موضوعی بسیار حیاتی برای مطمئن شدن از اینکه طرح اهداف مالی را مد نظر سازمان را پوشش دهد.فعالیتهای مدیریت مالی عموما شامل موارد ذیل می باشد :

 

* شناسایی فاکتروهایی که سبب ایجاد تغییرات در بیسلاین بودجه می شوند.

* مونیتور کردن فاکتورهای محیطی  برای تاثیرات بلقوه

* مدیریت تغییرات در زمان وقوع

* مونیتور کردن تاثیر هزینه های تخصیص مجدد و نتایج بین اجزاء

* مونیتور کردن هزینه های قرارداد جهت مطمئن شدن از هزینه های توزیع شده مطابق با قرارداد 

* پیاده سازی مدیریت ارزش کسب شده

* شناسایی تاثیرات برروی اجزاء طرح

* تغییرات ارتباطی برای بیسلاین مالی جهت گروههای نظارتی و ممیزان

* مدیریت هزینه های زیر ساخت طرح برای مطمئن شدن از اینکه هزینه ها درون پارامترهای مورد انتظار قرار داشته باشند.

بالا