مدیریت طرح و برنامه

توسعه برنامه مدیریت مالی طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

برنامه مدیریت مالی طرح جزئی از برنامه مدیریت طرح (Program Management Plan) و مستندات تمام جنبه های مالی طرح (مایلستونها و زمانبندی سرمایه گذاری، بودجه اولیه، زمانبندی و پرداختهای قرارداد، مکانیزمها و فعالیتهای گزارش گیری مالی و شاخص های مالی) می باشد.برنامه مدیریت طرح، چارچوب مالی طرح را توسعه می دهد و آیتمهای مدیریت مانند زخیره ریسکها، مشکلات نقدینگی بلقوه، نرخ تغییرات تورم، افزایش و یا کاهش نرخ بها را شرح می دهد.برای طرح هایی که بصورت داخلی تامین  و یا از طریق  بازگشت ارزش، وامهای بانکی و یا فروش اوراق قرضه تامین مالی شده اند، می بایست مدیر طرح قدمت فراوانی در زمانبندی پرداخت قراردادها، تورم، فاکتورهای فوق الذکر و سایر فاکتورهای محیطی داشته باشد. 

 وقتب که برنامه مالی طرح توسعه پیدا نمود، مدیر طرح می بایست زمانبندی پرداخت اجزاء، هزینه های عملیاتی و هزینه های زیر ساخت را نیز وارد نماید.توسعه شاخص های مالی برای اندازه گیری مزایای طرح بسیار مهم می باشند.از آنجایی که در طول طرح تغییر در هزینه، حیطه و زمان بوجود می آید، این شاخص ها بر اساس شاخص های اولیه برای پذیرش طرح مورد استفاده قرار می گیرد.تصمیم جهت ادامه طرح، کنسل نمودن آن و یا تغییر آن نتیجه شاخص های مالی می باشد.

یکی از عوامل مهم در مدیریت مالی طرح، تخمین هزینه های اجزآء طرح می باشد.به دلیل آنکه طرح ها عناصر مبهم زیادی دارندممکن است تمام آجزا در تخمین اولیه هزینه های طرح در فاز تعریف طرح آورده نشده باشد.علاوه بر آن معمولا در طرح های طولانی مدت، تخمین اولیه نیاز به روز رسانی بر اساس بازخوردهای محیطی جاری و ملاحضات هزینه ای دارد.

معمولا از راهکارهای مناسب پذیرفته شده برای این کار استفاده می کنند.اگر هزینه های خروجی کمتر از برنامه ریزی اصلی باشد، مدیر طرح ان را در قالب یک فرصت ببه حامی طرح نشان می دهد، بر خلاف آن، اگر هزینه ها بیشتر شد، ممکن است درخواست تغییرات زده شود.تخمین هزینه های برای هریک از اجزاء طرح مشخص می گردد.هزینه های اجزاء به عنوان بیسلاین و بودجه آنها در نظر گرفته می شود.

توسعه بودجه طرح شامل تدوین تمام اطلاعات مالی دردسترس و لیست تمام درآمدها و زمانبندی پرداخت با جزئیات مناسب می باشد که هزینه های طرح می تواند به عنوان بخشی از بیسلاین بودجه طرح پیگیری شود.به محض تعیین بیس لاین، بودجه تبدیل به اهداف مالی اصلی شده و طرح بر اساس آن سنجیده می شود.هزینه های اصلی طرح مربوط به هزینه های اجزاء می باشد نه هزینه های مربوط به خود.وقتی پیمانکاران وارد طرح می شوند، جزئیات بودجه از طرف قراردادها می آید.هزینه های سربار  قبل از آماده سازی بیس لاین به بودجه اولیه اضافه می گردد.

دو بخش مهم در بودجه، زمانبندی پرداخت طرح و زمانبندی پرداخت اجزاء می باشد.زمانبندی های پرداخت طرح، زمانبندی و نقاظ مایلستونها ، جایی که سرمایه ها توسط سازمان سرمایه گذار تحویل می شود، شناسایی می نمایند.زمانبندی های پرداخت اجزاء نشان دهنده چگونگی و زمان پرداخت به پیمانکاران بر اساس قرارداد است.به محض آنکه بیس لاین مشخص شد، برنامه مدیریت طرح به روز رسانی می شود.

بالا