مدیریت طرح و برنامه

فرآیندهای پشتیبان مدیریت طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

تعاریف و واژگان در سطح طرح بسیار شبیه به فرآیندها در سطح پروژه می باشد.اما، فرآیندهای پشتیبان مدیریت طرح ملاحضات کلانتری مد نظر دارند. در حالی که آنها ممکن است از اطلاعات سطح اجزاء استفاده نماید. این فعالیتهای درون فرآیند معمولا اطلاعات را برای بازخورد از منظر طرح، یکپارچه سازی می نماید.فرآیندهای پشتیبان سطح طرح امکان یک روش سیستماتیک با هدف تحویل مزایای طرح را  ایجاد می نماید.مانند فرآیندهای پشتبان مدیریت پروژه، فرایندهای پشتبان مدیریت طرح نیاز هدایت شدن در گروه های عملیاتی در سازمان دارند- اما در زمینه های گسترده تر.  

 فرآیندهای پشتیبان شامل موارد ذیل می باشند:

* مدیریت ارتباطات طرح (Program Communication Management ) : مدیریت ارتباطات طرح شامل فعالیتها برای تسهیل به موقع و مناسب جهت تولید، جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات طرح می باشد.این فعالیتها ارتباط حیاتی را بین افراد و اطالعات ایجاد می نمایند که برای ارتباطات و تصمیم گیری های موفقیت آمیز، لازم هستند.مدیران طرح زمان زیادی را صرف ارتباطات با تیم طرح،تیم پروژه ها، مدیران پروژه ها، ذی نفعان، مشتری و حامی می نماید.مدیریت کردن ارتباطات در داخل و سراسر طرح، هم داخلی و هم خارجی، فضایی است که نمی توان آن را دست کم و یا نادیده گرفت.مدیریت ارتباطات در طرح با مدیریت ارتباطات در پروژه بسیار متفاوت  است.پراکه با حجم وسیعی از ذی نفعان در تعامل است و نیازمند راهکارهای و متدهای ارتباطی متفاوت می باشد.

* مدیریت مالی طرح (Program Financial Management) : مدیریت مالی طرح شامل فعالیتهای درگیر در شناسایی منابه و مراجع  مالی طرح، یکپارچه سازی بودجه اجزاء طرح، توسعه بودجه کلان برای طرح و کنتار نمودن هزینه ها در طول اجزاء طرح و اجزاء آن می باشد.بخش هایی که مرتبط با این موضع هستند عبارتند از : تخمین هزینه طرح و اجزائ آن، توسعه چارچوب مالی طرح، توسعه برنامه مدیریت مالی طرح ، بودجه هزینه طرح، کنترل و مونیتور کردن سرمایه طرح، اتمام سرمایه طرح

* مدیریت یکپارچه سازی طرح (Program Integration Management) :

* مدیریت تدارکات طرح (Program Procurment Management) :

* مدیریت کیفیت طرح (Program Quality Management) :

* مدیریت منابع طرح (Program Resource Management) :

* مدیریت ریسک طرح (Program Risk Management) :

* مدیریت زمانبندی طرح (Program Schedule Management) :

* مدیریت حیطه طرح (Program Scope Management) :

 

بالا