مدیریت طرح و برنامه

مدیریت طرح به عنوان یک مزیت رقابتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ماهیت استراتژی کسب و کار نهفته در ایجاد مزایای رقابتی برای پیشی افتادن از رقبا می باشد. شرکتهایی که توسعه موفقیت آمیزی در مدیریت طرح داشته اند مشکلات کسب و کار شناخته شده در بخشهای گذشته را رفع نموده اند آنها در انجام این کار مزایای رقابتی را پیشتر از رقبای خود که مدیریت طرح را توسعه نداده اند ایجاد کردند. برای تاکید بر این موضوع، عناصر های مورد کسب و کار مدیریت طرح را از این منظر بررسی کردیم.
یکپارچه سازی عناصر مدل کسب و کار: مدیریت طرح مکانیزمی است برای ایجاد کارهای مختلف فعالیتهای عملیاتی درون شرکت که بدرستی درک و اجرا شود. مدیریت طرح به توسعه مدل کسب و کار و استراتژی هایی که بیشتر از روشهای آنی و غیر هدایت شده کمک می کند.

 

بنابراین رقبا می توانند در دراز مدت بوسلیه توانمدیهای شرکت در اجرای دقیق، زمانبندی شده و تکرار راهکارهای مدیریت طرح با یکپارچه سازی و هماهنگی نمودن کار فعالیتهای عملیاتی پیروز شوند، زمانی که بر روی تحقق اهداف کسب و کار تمرکز داشته باشند. مدیریت طرح تاثیرات مختلفی را بر روی شکست موانع عملیاتی که می تواند از توسعه کارا محصولات، خدمات و زیر ساختها جلوگیری کند دارد.
همراستا نمودن استراتوژی کسب و کار با اجرا: یک شرکت که ترجمه خوبی از استراتژی برای برنامه های موفق و اجرا دارد، آماده پیروز شدن بر رقبا می باشد. مدیریت طرح را به عنوان اتصال دهنده و پیوند دهنده سازمانی که اهداف کسب و کار استراتوژی را به برنامه های عملیاتی ترجمه می کند و سپس تاکتیکها را برای تحقق نتایج مورد انتظار مدیریت می کند می توان دید.زمانی که مدل مدیریت طرح پیاده سازی شد گپ بین عناصر استراتوژیک و اجراء پروژه بطور موثر حذف می شود و شرکت مزایای رقابتی واضحی را بدست می آورد.
هدایت نمودن ارائه ایده :ناتوانی شرکتها در کنترل ارائه ایده توسعه محصول، خدمت یا زیرساخت، سبب ایجاد نرخ زیاد شکست برای تلاشهای زیاد توسعه می شود. ولی اگر بطور صحیح به وسیله پیاده سازی راهکارهای مدیریت طرح مدیریت شود، ایده های ایجاد شده می تواند به فرصتهای بزرگ و رقابتی بدست می آید برای کسب و کار تبدیل شود. مدیریت طرح می تواند چارچوبی را درون ایجاد ایده برای تخمین صحیح پروژه برای مشتریان آتی، نیازهای بازار و سپس یکپارچه سازی آن نیازها با تکنولوژی که باعث ایجاد چالشهایی رقابتی برای رقباء کسب و کار می شود توسعه دهد.
مدیریت بازگشت سرمایه : به محض آنکه محصول روانه بازار و یا خدمت و ظرفیت زیر ساخت ایجاد می شود، آغاز انتظارات مورد نظر شروع می شود. مجموع بازگشت هر یک از محصولات، خدمات و ظرفیت زیر ساختها نشان دهنده بازگشت سرمایه سازمان می باشد. مهارتها و شایستگی مدیر طرح هست مدیر کسب و کار اصلی برای طرح و مسئولیت تمرکز بر آن و اطمینان از رسیدن به بازگشت سرمایه مورد انتظار. راهکارهای مدیریت طرح تمرکز متداول بر روی هدایت بهتر استفاده از منابع سرمایه را قرار می دهد.
مدیریت پیچیدگی : مدیریت طرح در اصل برای درک مدیریت نمودن تعهدات توسعه خیلی پیچیده می باشد. مدیریت طرح ساختار سیستم را در مکان و چارچوب خصوصی قرار میدهد. که باعث عدم یکپارچه پیچیدگی درون عناصر مدیریت می شود. در مقابل شرکتهایی که راهکار مدیریت طرح را بکار نگرفته اند، کارهای آنها تبدیل به پیچیدگی می شود.

 

بالا