مدیریت طرح و برنامه

یکپارچه سازی عناصر مدیریت طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مدل کسب و کار شرکت بدین می پردازد که درآمد، هزینه و سود (یا اثربخشی، هزینه و سود) حاصل از استراتژی نشان دهنده چه میزان از سرمایه گذاری کلی می باشد. برای جزئیات بیشتر، مدل کسب و کار عبارت است از مکانیزمی که بوسیله آن شرکت سود، درآمد و خدمت رسانی به مشتریان از طریق توسعه و پیاده سازی استراتژی ایجاد می کند.
• انتخاب مشتریان
• کسب و حفظ مشتریان
• ایجاد ارزش برای مشتریان
• ارائه به بازار از طریق ارتقاء و توزیع استراتژی ها
• تعریف و افتراق ارائه محصولات، خدمات و یا زیر ساخت
• تعریف و مدیریت وظایف جهت اجرا
• بکارگیری موثر منابع
• بدست آوردن سود

 

نقش مدیریت طرح برای توسعه مدل کسب و کار چیست؟ مدیریت طرح مکانیزمی است که از طریق آن کار فعالیتهای عملیاتی مختلف درون شرکت برای ایجاد مدل کسب و کار موثر یکپارچه می شود. برای مثال عملکرد کسب و کار بازاریابی، مهندسی، ساخت و مالی را در نظر بگیرید که هر عملکرد زبان و اصطلاح خاص خود را دارد. مثلاً زبان بازاریابی درباره چهار "پ" صحبت می کند(محصول ، قیمت ، مکان ،ترویج )مالی درباره نقدینگی صحبت میکند، مهندسی درباره حرکت در محور زمان بحث می کند و ساخت تمرکزش بروی عملکرد است. می گویند که خبرگان در حوزه های مختلف اغلب حرف یکدیگر را متوجه نمی شوند و مدیر طرح تنها کسی است که زبان همه را می فهمد و می تواند با آنها صحبت کند. مدیریت طرح عملکردهای شرکتها را از طریق استفاده از چرخه حیات طرح که برنامه های طرح درون یک برنامه طرح را هدایت و همه فعالیتها درون یک طرح که واسط مناسبی بین تیمهای پروژه می باشد یکپارچه می کند. در ذیل به بخشی از گفتار آقای دیوید چرچیل، مدیر عامل شرکت راهکارهای دیجیتال و شبکه که درباره مدیریت طرح گفت اشاره کرد می پردازیم :
اغلب شرکتها دارای ایده های مناسب محصول، استعدادهای فنی و ظرفتهای بازاریابی برای پشتیبانی از استراتژی کسب و کارشان دارند. خیلی وقتها سازمانها دارای عملکرد سختی برای انتظارات در زمانی که نمی توانند استراتژیشان را تبدیل به اجرا موفقیت آمیز نمایند دارند. مدیریت طرح، استراتژی برای شرکتها می باشد زیرا توانایی برای تبدیل برنامه های کسب و کار به فعالیتهایی که تحقق اهداف را امکان پذیر خواهد نمود را ایجاد می کند و به عنوان پلی بین استراتژی و اجرا خواهد بود.
از این رو می بینیم که مدیریت طرح به عنوان بخش کلیدی مدل کسب و کار شرکت می باشد و هنگامی که به درستی درک و اجرا شود به توسعه مدل کسب و کار و اجراء استراتژی کسب و کار برای بدست آوردن مزایا رقابتی کسب و کار کمک می کند. شکل ذیل نشان دهنده مدیریت طرح می باشد.

 

 

بالا