مدیریت طرح و برنامه

مدیریت طرح چیست ؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)

براساس استانداد مدیریت طرح انجمن مدیریت پروژه آمریکا ،مدیریت طرح عبارت است از "مجموعه ای از پروژه های مرتبط با هم در مسیری هماهنگ جهت بدست آوردن مزایا و کنترل که بصورت فردی نمی توان آن را مدیریت نمود".پروژه ها و طرح ها مزایایی را به سازمان  بوسیله بالا بردن ظرفیتهای  جاری یا توسعه ظرفیت جدید ،ارائه می دهنداصولا مزایا بیان شده در انتهای هر طرح ارائه می شود .

 در واقع مدیریت طرح ، مسئولیت هدایت پروژه های درون طرح را در جهت همراستا قراردن آنها با اهداف استراتوژیک سازمان برعهده دارد. وطیفه اصلی مدیریت طرح بررسی ، هدایت و کنترل در سطح کلان می باشد و می توان گفت :

*تفیض اختیار به مدیران پروژه

*نظارت و یکپارچه سازی کارهای صورت گرفته توسط پروژه ها

*اطمینان  از اینکه پروژه ها در راستای مزایای طرح حرکت می کنند 

*ارزیابی ریسک های پروژه در سطح طرح 

*کمک به مدیران پروژه در جهت بهینه سازی روشهای مدیریت پروژه

 

  در این میان نقش مدیر طرح در واقع تعامل با مدیران پروژه و پشتیبانی آنها در هدایت پروژه می باشد .مدیر طرح مسئولیت اطمینان حاصل نمودن از اینکه تمام ساختار طرح و فرآیندهای مدیریت طرح، تیم های پروژه را قادر به تکمیل موفقیت آمیز کارهایشان و تحویل درست و به موقع خروجی های، می باشد.مدیر طرح می بایست تمرکز بر روی طرح و فرآنیدها و فرهنگ سازمانی داشته باشد. در شکل ذیل روابط بین مدیریت طرح و مدیریت پروژه نشان داده شده است

 

بالا