به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 لیست دانش آموختگان در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

دانش آموختگان دوره آمادگی آزمون PMP ، دوره آمادگی آزمون PgMP ، دوره آمادگی آزمون PfMP

مهگل نجفی (پذیرفته آزمون PMP )

مهگل نجفی (پذیرفته آزمون PMP )

میثم بینات (پذیرفته آزمون PMP )

میثم بینات (پذیرفته آزمون PMP )

شیوا ملکیان (پذیرفته آزمون PMP )

شیوا ملکیان  (پذیرفته آزمون PMP )

شهریار تهرانی (پذیرفته آزمون PMP )

شهریار تهرانی  (پذیرفته آزمون PMP )

علی نادعلی (پذیرفته آزمون PMP )

علی نادعلی  (پذیرفته آزمون PMP )

مریم صحراپور (پذیرفته آزمون PMP)

مریم صحراپور (پذیرفته آزمون PMP)

احسان نیکوفر (پذیرفته آزمون PMI-PfMP)

احسان نیکوفر (پذیرفته آزمون PMI-PfMP)

بهرام رنجبر (پذیرفته آزمون PMP )

بهرام رنجبر (پذیرفته آزمون PMP )

محمد کاشی (پذیرفته آزمون PMP )

محمد کاشی (پذیرفته آزمون PMP )

وهب نعیمی (پذیرفته آزمون PMP )

وهب نعیمی (پذیرفته آزمون PMP )

محمد دوردی (پذیرفته آزمون PMP )

محمد دوردی (پذیرفته آزمون PMP )

مازیار اسکندری (پذیرفته آزمون PMI-PfMP)

مازیار اسکندری (پذیرفته آزمون PMI-PfMP)

محبوبه دوائی (پذیرفته آزمون PMP )

محبوبه دوائی (پذیرفته آزمون PMP )

محمد شعبانی (پذیرفته آزمون PMP )

محمد شعبانی (پذیرفته آزمون PMP )

پریسا رنجبران (پذیرفته آزمون PMP )

پریسا رنجبران (پذیرفته آزمون PMP )

سمیه کاظمی (پذیرفته آزمون PMP )

سمیه کاظمی (پذیرفته آزمون PMP )

حامد محمودی (پذیرفته آزمون PMP )

حامد محمودی (پذیرفته آزمون PMP )

اشکان اعتماد (پذیرفته آزمون PMP )

اشکان اعتماد (پذیرفته آزمون PMP )
بالا