به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره آمادگی آزمون PMI-PBA - اردیبهشت ماه 1396

دوره آمادگی آزمون PMI-PBA - اردیبهشت ماه 1396
دوره آمادگی آزمون PMI-PBA - اردیبهشت ماه 1396
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMI-PBA - اردیبهشت ماه 1396
دوره آمادگی آزمون PMI-PBA - اردیبهشت ماه 1396
دوره آمادگی آزمون PMI-PBA - اردیبهشت ماه 1396
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMI-PBA - اردیبهشت ماه 1396
 
 
بالا