به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره درون سازمانی مدیریت پروژه- اردیبهشت 1396

دوره درون سازمانی مدیریت پروژه- اردیبهشت 1396
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه- اردیبهشت 1396
Detail Download
دوره مدیریت پروژه PMBOK
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه- اردیبهشت 1396
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه- اردیبهشت 1396
Detail Download
دوره مدیریت پروژه PMBOK
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه- اردیبهشت 1396
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه- اردیبهشت 1396
Detail Download
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه- اردیبهشت 1396
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه- اردیبهشت 1396
Detail Download
 
 
بالا