به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1396

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1396
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1396
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1396
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1396
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1396
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1396
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1396
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1396
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1396
Detail Download
 
 
بالا