به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

کارگاه تخصصی مدیریت پورتفولیو پروژه - دی ماه 1395

کارگاه تخصصی مدیریت پورتفولیو پروژه - دی ماه 1395
کارگاه تخصصی مدیریت پورتفولیو پروژه - دی ماه 1395
Detail Download
کارگاه تخصصی مدیریت پورتفولیو پروژه
کارگاه تخصصی مدیریت پورتفولیو پروژه - دی ماه 1395
کارگاه تخصصی مدیریت پورتفولیو پروژه - دی ماه 1395
Detail Download
کارگاه تخصصی مدیریت پورتفولیو پروژه - دی ماه 1395
کارگاه تخصصی مدیریت پورتفولیو پروژه - دی ماه 1395
Detail Download
کارگاه تخصصی مدیریت پورتفولیو پروژه - دی ماه 1395
کارگاه تخصصی مدیریت پورتفولیو پروژه - دی ماه 1395
Detail Download
 
 
بالا