به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - دیماه 1395

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - دی ماه 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - دی ماه 1395
Detail Download
آزمون PMP , ازمون PMP
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - دی ماه 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - دی ماه 1395
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - دی ماه 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - دی ماه 1395
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - دی ماه 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - دی ماه 1395
Detail Download
 
 
بالا