به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395

دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395
Detail Download
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOK - آبان ماه 1395
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395
Detail Download
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395
Detail Download
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395
Detail Download
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK - آبان ماه 1395
 
 
بالا