به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

کارگاه مدیریت طرح و برنامه - مهرماه 95

کارگاه مدیریت طرح و برنامه - مهرماه 95
کارگاه مدیریت طرح و برنامه - مهرماه 95
Detail Download
کارگاه مدیریت طرح و برنامه - مهرماه 95
کارگاه مدیریت طرح و برنامه - مهرماه 95
Detail Download
کارگاه مدیریت طرح و برنامه - مهرماه 95
کارگاه مدیریت طرح و برنامه - مهرماه 95
Detail Download
کارگاه مدیریت طرح و برنامه - مهرماه 95
کارگاه مدیریت طرح و برنامه - مهرماه 95
Detail Download
 
 
بالا