به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره PMBOK  در همراه اول - مهرماه 1395

دوره PMBOK در همراه اول - مهرماه 1395
دوره PMBOK در همراه اول - مهرماه 1395
Detail Download
دوره PMBOK در همراه اول - مهرماه 1395
دوره PMBOK در همراه اول - مهرماه 1395
دوره PMBOK در همراه اول - مهرماه 1395
Detail Download
دوره PMBOK در همراه اول - مهرماه 1395
دوره PMBOK در همراه اول - مهرماه 1395
دوره PMBOK در همراه اول - مهرماه 1395
Detail Download
دوره PMBOK در همراه اول - مهرماه 1395
دوره PMBOK در همراه اول - مهرماه 1395
Detail Download
 
 
بالا