به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

کارگاه مدیریت پروژه چابک-شهریورماه 1395

کارگاه مدیریت پروژه چابک-شهریور ماه 1395
کارگاه مدیریت پروژه چابک-شهریور ماه 1395
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه چابک-شهریور ماه 1395
کارگاه مدیریت پروژه چابک-شهریور ماه 1395
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه چابک-شهریور ماه 1395
کارگاه مدیریت پروژه چابک-شهریور ماه 1395
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه چابک-شهریور ماه 1395
کارگاه مدیریت پروژه چابک-شهریور ماه 1395
Detail Download
 
 
بالا