به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - شهریور 1395

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - شهریور 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - شهریور 1395
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - شهریور 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - شهریور 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - شهریور 1395
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - شهریور 1395
 
 
بالا