به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره درون سازمانی مدیریت پروژه PMBOK - مرداد ماه 1395

دوره درون سازمانی مدیریت پروژه PMBOK - مرداد ماه 1395
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه PMBOK - مرداد ماه 1395
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2013
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه PMBOK - مرداد ماه 1395
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه PMBOK - مرداد ماه 1395
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2013
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه PMBOK - مرداد ماه 1395
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه PMBOK - مرداد ماه 1395
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2013
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه PMBOK - مرداد ماه 1395
دوره درون سازمانی مدیریت پروژه PMBOK - مرداد ماه 1395
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2013
 
 
بالا