به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP

دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP مردادماه 1395
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP مردادماه 1395
Detail Download
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP مردادماه 1395
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP مردادماه 1395
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP مردادماه 1395
Detail Download
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP مردادماه 1395
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP مردادماه 1395
Detail Download
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP مردادماه 1395
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP مردادماه 1395
Detail Download
 
 
بالا