به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP، تیر 1395

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP، تیر 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP، تیر 1395
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP، تیر 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP، تیر 1395
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP، تیر 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP، تیر 1395
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP، تیر 1395
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP، تیر 1395
Detail Download
 
 
بالا