به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره عمومی آمادگی ازمون PMP، خرداد 1395

دوره عمومی آمادگی ازمون PMP، خرداد 1395
دوره عمومی آمادگی ازمون PMP، خرداد 1395
Detail Download
دوره عمومی آمادگی ازمون PMP، خرداد 1395
دوره عمومی آمادگی ازمون PMP، خرداد 1395
Detail Download
دوره عمومی آمادگی ازمون PMP، خرداد 1395
دوره عمومی آمادگی ازمون PMP، خرداد 1395
Detail Download
دوره عمومی آمادگی ازمون PMP، خرداد 1395
دوره عمومی آمادگی ازمون PMP، خرداد 1395
Detail Download
 
 
بالا