به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل خرداد 1395

دوره مدیریت پروژه شرکت ایرانسل خرداد 1395
دوره مدیریت پروژه شرکت ایرانسل خرداد 1395
Detail Download
دوره مدیریت پروژه شرکت ایرانسل خرداد 1395
دوره مدیریت پروژه شرکت ایرانسل خرداد 1395
Detail Download
دوره مدیریت پروژه شرکت ایرانسل خرداد 1395
دوره مدیریت پروژه شرکت ایرانسل خرداد 1395
Detail Download
دوره مدیریت پروژه شرکت ایرانسل خرداد 1395
دوره مدیریت پروژه شرکت ایرانسل خرداد 1395
Detail Download
 
 
بالا