به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

کارگاه مدیریت پروژه صنعت پتروشیمی اردیبهشت 1395

کارگاه مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی اردیبهشت 1395
کارگاه مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی اردیبهشت 1395
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی اردیبهشت 1395
کارگاه مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی اردیبهشت 1395
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی اردیبهشت 1395
کارگاه مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی اردیبهشت 1395
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی اردیبهشت 1395
کارگاه مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی اردیبهشت 1395
Detail Download
 
 
بالا