به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

کارگاه جامع مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل

ارگاه جامع مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل
ارگاه جامع مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل
Detail Download
ارگاه جامع مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل
ارگاه جامع مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل
Detail Download
ارگاه جامع مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل
ارگاه جامع مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل
Detail Download
ارگاه جامع مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل
ارگاه جامع مدیریت پروژه در شرکت ایرانسل
Detail Download
 
 
بالا