به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

کارگاه کاربردی و چابک مدیریت پروژه -اسفند 94

کارگاه کاربردی و چابک مدیریت پروژه -اسفند 94
کارگاه کاربردی و چابک مدیریت پروژه -اسفند 94
Detail Download
کارگاه کاربردی و چابک مدیریت پروژه -اسفند 94
کارگاه کاربردی و چابک مدیریت پروژه -اسفند 94
Detail Download
کارگاه کاربردی و چابک مدیریت پروژه -اسفند 94
کارگاه کاربردی و چابک مدیریت پروژه -اسفند 94
Detail Download
کارگاه کاربردی و چابک مدیریت پروژه -اسفند 94
کارگاه کاربردی و چابک مدیریت پروژه -اسفند 94
Detail Download
 
 
بالا