به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

کارگاه یکروزه مدیریت پروژه چابک - اسفند94

کارگاه یکروزه مدیریت پروژه چابک - اسفند 94
کارگاه یکروزه مدیریت پروژه چابک - اسفند 94
Detail Download
کارگاه یکروزه مدیریت پروژه چابک - اسفند 94
کارگاه یکروزه مدیریت پروژه چابک - اسفند 94
Detail Download
کارگاه یکروزه مدیریت پروژه چابک - اسفند 94
کارگاه یکروزه مدیریت پروژه چابک - اسفند 94
Detail Download
 
 
بالا