به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

سمینار یکروزه مدیران پروژه شرکت همکاران سیستم

سمینار یکروزه مدیران پروژه شرکت همکاران سیستم
سمینار یکروزه مدیران پروژه شرکت همکاران سیستم
Detail Download
سمینار یکروزه مدیران پروژه شرکت همکاران سیستم
سمینار یکروزه مدیران پروژه شرکت همکاران سیستم
Detail Download
سمینار یکروزه مدیران پروژه شرکت همکاران سیستم
سمینار یکروزه مدیران پروژه شرکت همکاران سیستم
Detail Download
سمینار یکروزه مدیران پروژه شرکت همکاران سیستم
سمینار یکروزه مدیران پروژه شرکت همکاران سیستم
Detail Download
 
 
بالا