به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP دی ماه 1394

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP دی ماه 1394
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP دی ماه 1394
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP دی ماه 1394
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP دی ماه 1394
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP دی ماه 1394
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP دی ماه 1394
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP دی ماه 1394
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP دی ماه 1394
Detail Download
 
 
بالا