به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP(ویژه تلکام)، آذرماه 1394

دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP (ویژه تلکام)، آذرماه 1394
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP (ویژه تلکام)، آذرماه 1394
Detail Download
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP (ویژه تلکام)، آذرماه 1394
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP (ویژه تلکام)، آذرماه 1394
Detail Download
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP (ویژه تلکام)، آذرماه 1394
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP (ویژه تلکام)، آذرماه 1394
Detail Download
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP (ویژه تلکام)، آذرماه 1394
دوره اختصاصی آمادگی آزمون PMP (ویژه تلکام)، آذرماه 1394
Detail Download
 
 
بالا