به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره اختصاصی آمادگی آزمون برای شرکت همراه اول در آبان ماه 1394

دوره اختصاصی آمادگی آزمون برای شرکت همراه اول در آبان ماه 1394
دوره اختصاصی آمادگی آزمون برای شرکت همراه اول در آبان ماه 1394
Detail Download
دوره اختصاصی آمادگی آزمون برای شرکت همراه اول در آبان ماه 1394
دوره اختصاصی آمادگی آزمون برای شرکت همراه اول در آبان ماه 1394
Detail Download
دوره اختصاصی آمادگی آزمون برای شرکت همراه اول در آبان ماه 1394
دوره اختصاصی آمادگی آزمون برای شرکت همراه اول در آبان ماه 1394
Detail Download
دوره اختصاصی آمادگی آزمون برای شرکت همراه اول در آبان ماه 1394
دوره اختصاصی آمادگی آزمون برای شرکت همراه اول در آبان ماه 1394
Detail Download
 
 
بالا