به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آبان 94
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آبان 94
Detail Download
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آبان 94
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آبان 94
Detail Download
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آبان 94
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آبان 94
Detail Download
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آبان 94
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آبان 94
Detail Download
 
 
بالا