به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره مدیریت پروژه،شرکت همراه اول،مهرماه 94

دوره مدیریت پروژه،شرکت همراه اول،مهرماه 94
دوره مدیریت پروژه،شرکت همراه اول،مهرماه 94
Detail Download
دوره مدیریت پروژه،شرکت همراه اول،مهرماه 94
دوره مدیریت پروژه،شرکت همراه اول،مهرماه 94
Detail Download
دوره مدیریت پروژه،شرکت همراه اول،مهرماه 94
دوره مدیریت پروژه،شرکت همراه اول،مهرماه 94
Detail Download
دوره مدیریت پروژه،شرکت همراه اول،مهرماه 94
دوره مدیریت پروژه،شرکت همراه اول،مهرماه 94
Detail Download
 
 
بالا