به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK مرداد و شهریور 1394

کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK- شرکت همراه اول شهریور 1394
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK- شرکت همراه اول شهریور 1394
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK- شرکت همراه اول شهریور 1394
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK- شرکت همراه اول شهریور 1394
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK- شرکت همراه اول شهریور 1394
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK- شرکت همراه اول شهریور 1394
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK- شرکت همراه اول شهریور 1394
کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK- شرکت همراه اول شهریور 1394
Detail Download
 
 
بالا