به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری دوره عمومی آمادگی آزمون PMP در موسسه فصل

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP اسفند 1393
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP اسفند 1393
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP اسفند 1393
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP اسفند 1393
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP اسفند 1393
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP اسفند 1393
Detail Download
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP اسفند 1393
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP اسفند 1393
Detail Download
 
 
بالا