به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری چهارمین دوره آمادگی آزمون مدیریت حرفه ای پروژه در قالب دو گروه (گروه A و گروه B) برای مدیران و کارشناسان ارشد شرکت همراه اول در مرداد و شهریور ماه 1393

دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت همراه اول-مرداد و شهریور 1393
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت همراه اول-مرداد و شهریور 1393
Detail Download
برگزاری چهارمین دوره آمادگی آزمون مدیریت حرفه ای پروژه در قالب دو گروه (گروه A و گروه B) برای مدیران و کارشناسان ارشد شرکت همراه اول در مرداد و شهریور ماه 1393
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت همراه اول-مرداد و شهریور 1393
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت همراه اول-مرداد و شهریور 1393
Detail Download
 
 
بالا