به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری دوره مبانی مدیریت پروژه بر اساس ویرایش پنجم استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK 2012) در تیرماه ماه سال 1392 در موسسه آموزشی فصل تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا برگزار گردید.

دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
 
 
بالا