به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری دوره مبانی مدیریت پروژه برای 22 نفر از همکاران عزیز در شرکت توسعه فناوری خوارزمی با حمایت موسسه فصل ، تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا در آبان ماه جاری برگزار گردید.

دوره مدیریت پروژه - شرکت توسعه خوارزمی
دوره مدیریت پروژه - شرکت توسعه خوارزمی
Detail Download
دوره مدیریت پروژه - شرکت توسعه خوارزمی
دوره مدیریت پروژه - شرکت توسعه خوارزمی
Detail Download
دوره مدیریت پروژه - شرکت توسعه خوارزمی
دوره مدیریت پروژه - شرکت توسعه خوارزمی
Detail Download
دوره مدیریت پروژه - شرکت توسعه خوارزمی
دوره مدیریت پروژه - شرکت توسعه خوارزمی
Detail Download
 
 
بالا