به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

.در اردیبهشت ماه سال 1391 با موفقیت برگزار گردید ،این تور در موسسه آموزشی فصل تنها نمایندگی رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا برگزار گردید

تور PMP - اردیبهشت 1391
تور PMP - اردیبهشت 1391
Detail Download
تور PMP - اردیبهشت 1391
تور PMP - اردیبهشت 1391
Detail Download
تور PMP - اردیبهشت 1391
تور PMP - اردیبهشت 1391
Detail Download
تور PMP - اردیبهشت 1391
تور PMP - اردیبهشت 1391
Detail Download
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
Detail Download
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
Detail Download
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
Detail Download
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
Detail Download
 
 
بالا