به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

در این بخش تصاویر مربوط به مدارک اخذ شده ، تقدیرنامه ها مربوط به علی فروزش نمایش داده شده است

گواهینامه و لوح سپاس
گواهینامه و لوح سپاس
Detail Download
گواهینامه و لوح سپاس
گواهینامه و لوح سپاس
Detail Download
گواهینامه و لوح سپاس
گواهینامه و لوح سپاس
Detail Download
گواهینامه و لوح سپاس
گواهینامه و لوح سپاس
Detail Download
گواهینامه و لوح سپاس
گواهینامه و لوح سپاس
Detail Download
گواهینامه و لوح سپاس
گواهینامه و لوح سپاس
Detail Download
گواهینامه و لوح سپاس
گواهینامه و لوح سپاس
Detail Download
 
 
بالا