به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

کارگاه مدیریت پروژه PMBOK -مهرماه 1396

کارگاه مدیریت پروژه PMBOK -مهرماه 1396
کارگاه مدیریت پروژه PMBOK -مهرماه 1396
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه PMBOK -مهرماه 1396
کارگاه مدیریت پروژه PMBOK -مهرماه 1396
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه PMBOK -مهرماه 1396
کارگاه مدیریت پروژه PMBOK -مهرماه 1396
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه PMBOK -مهرماه 1396
کارگاه مدیریت پروژه PMBOK -مهرماه 1396
Detail Download
 
 
بالا