به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره آموزشی PMBOK 6 - شهریور ماه 1396

دوره آموزشی PMBOK 6 -شهریورماه 1396
دوره آموزشی PMBOK 6 -شهریورماه 1396
Detail Download
دوره آموزشی PMBOK 6 -شهریورماه 1396
دوره آموزشی PMBOK 6 -شهریورماه 1396
Detail Download
دوره آموزشی PMBOK 6 -شهریورماه 1396
دوره آموزشی PMBOK 6 -شهریورماه 1396
Detail Download
دوره آموزشی PMBOK 6 -شهریورماه 1396
دوره آموزشی PMBOK 6 -شهریورماه 1396
Detail Download
 
 
بالا