به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396

دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
Detail Download
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
Detail Download
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
Detail Download
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
Detail Download
دوره آموزشی PMP - شهریورماه 1396
 
 
بالا