به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

کارگاه درون سازمانی مدیریت پروژه - تیرماه 1396

کارگاه درون سازمانی مدیریت پروژه - تیرماه 1396
کارگاه درون سازمانی مدیریت پروژه - تیرماه 1396
Detail Download
 
 
بالا